Uknadalens historia

Uknadalen sträcker sig utmed väg 731 från Forsaström genom flera sjöar och Storån söderut till Edsbruk och kusten vid Helgenäs och bjuder på en omväxlande natur med branta bergstup och öppet landskap.

Uknadalen är vida berömd för sin vackra natur.

Uknadalen speglar det samspel som fanns mellan bondesamhället och den tidiga industrin. Längs dalgången finns flera egenartade kulturmiljöer. Exempel på detta är Forsaströms stång- och järnbruk med äldre bostadshus, magasin och vattenkvarn. Kvistrums herrgård, Gärdserums nygotiska kyrka från 1850-talet samt Falerums samhälle med småskalig industriverksamhet längs Storån och i söder Edsbruk ..
Fornlämningar finns i området exempel en fornborg och gravfält. Detta visar att dalgången var en viktig förhistorisk kommunikationsled.

Uknadalen bjuder på ett omväxlande landskap och är ett gammalt mångkulturellt område med branta bergstup på ena sidan och flackare mest skogklädda bergsformationer på andra sidan med odlingar och betesmarker i dalen. Flera naturområden t ex Storåns kärrområden, Ekhultebergen och Stjälkhammars naturreservat är av riksintresse för att bevara det mycket artrika djur- och växtlivet. I dalen finns vandringslederna Östgötaleden och Tjustleden

Kvistrums Säteri ligger i Gärdserums socken, Tjust härad. Anläggningen utgör idag en mycket, välbevarad sammanhållen och tidstypisk empiremiljö. Herrgården är ett envåningshus med sju fönsteraxlar och bred frontespis. Taket är ett enkelt sadeltak och väggarna är slätputsade i gult med slätstrukna vita hörn. De båda flyglarna och husen vid infarten har samma karaktär. Tidigare var corps de logiet spritputsat och färgat i rosa med vita hörn. I parken finns rester av gammal fruktträdgård och spår från en svunnen tid avseende trädgårdshus och odlingar. Läs mer om Kvistrum under rubriken FALERUM historia.