Helgenäs historia

Helgenäs ligger längst in i Syrsaviken i en av Östersjöns många vikar.
Samhället utgör ”porten” till Uknadalen.

Platsen har bebotts i årtusenden, vilket framgår av fynd från stenåldern gjorda bl.a vid Majlid i Helgenäs.
Havsviken Syrsan hade , som transportled, stor betydelse för järnbrukets etablering i Ed under slutet av 1600-talet. Vid hamnplatsen i Helgenäs landades järnmalm från bl.a Utö i Sörmland. Malmen drogs upp till bruket med hjälp av oxspann från hamnen. Järnbruket upphörde 1890.
Därefter startades det en pappersmassafabrik i Edsbruk vilken var mycket beroende av transporter av råvaror till sin produktion samt avyttring av färdiga produkter. Dessa tranporter gick mestadels till sjöss och i Helgenäs  fanns en bra hamn att använda. Även sågverks- och spannmålsvaror skeppades ut från hamnen.

En industrijärnväg byggdes mellan Helgenäs och Edsbruk för transport av råvaror och pappersmassa till och från bruket. Ett av ångloken som inköptes från England finns restaurerat och kan beskådas på smalspårsstationen i Mariefred. Ångloket som är ett av de minsta som tillverkats heter än i dag Helgenäs.

I Helgenäs var det även marknadsplats (Edsmarken) mellan åren 1842 och 1939. Att marknaden hette Edsmarken berodde på att den från början var förlagd till gärdet utanför den gamla kyrkan i Ed. Marknaden flyttades till Helgenäs beroende på att marknadsbodarna låg för nära kyrkan och utgjorde en stor brandrisk enl. dåvarande kyrkoherde i Ed, Karl Erik Hallström. Även friherre Nordenfalk som ägde Ed var på samma linje och upplät mark vid Lilla Helgenäs. Den 26 okt 1842 finns det anteckningar om att marknaden skall börja i Helgenäs den 2 nov. samma år.
Edsmarken har sedan urminnes tider troligen varit den största marknaden i norra Småland och vida känd i kreaturskretsar.

Idag finns det ca 160 hushåll permanentboende i Helgenäs. Samhället har Idrottsförening & Byalag som sköter bad- och festplats. Småindustrier finns och många sommarboende söker sig till den vackra Syrsaviken.
Ett nytt projekt är på gång. Det planeras för en skärgårdsby med bostäder, service, småindustri och marina.
Framtiden får utvisa vad nästa generation kommer att skriva om Helgenäs historia.

Källor:     Boken ”En blick tillbaka”, Anteckningar om Helgenäs av Göte Carlsson,  Sammanfattat av Bertil Hellman